Vedtægter for Enhedslisten Odder afdeling

§1.
Foreningens navn er Enhedslisten Odder.

Foreningen er på landsplan tilsluttet Enhedslisten – De Rød/Grønne.

Foreningen dækker geografisk Odder Kommune.

§2.
Alle, som kan tilslutte sig Principprogrammet for Enhedslisten De Rød/Grønne, kan være medlemmer.

§3.
Øverste besluttende myndighed er medlemsmødet, der afholdes efter behov og indkaldes pr. mail til alle foreningens medlemmer.

Valg til tillidsposter kan kun ske, når dette fremgår af dagsorden for medlemsmødet. Dagsordenen skal være medlemmerne i hænde mindst 1 uge inden medlemsmødet.

§4.
Alle beslutninger vedtages ved almindeligt flertal. Dog kan vedtægterne ændres, såfremt mindst 2 tredjedele af de fremmødte på en generalforsamling stemmer for et ændringsforslag.

§5.
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af 1. kvartal.

Indkaldelse til generalforsamling sker pr. mail med mindst 2 ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen og udsendes til alle medlemmer umiddelbart efter deadline.

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Årsberetning ved byrådsmedlem
 • Regnskab ved kassereren
 • Vedtægter
 • Indkomne forslag
 • Valg:
  Kontaktperson
  Kasserer
  Afdelingsbestyrelse
  Eventuelt

§6.
Kontaktpersonen og kassereren tegner i fællesskab foreningen mellem medlemsmøderne men kan ikke træffe vidtgående økonomiske beslutninger.

Eventuelt vidtgående økonomiske beslutninger træffes på et medlemsmøde eller en generalforsamling, hvor dette fremgår af indkaldelsen.

§7.
Kontingentet fastsættes centralt af Enhedslisten – De Rød/Grønne og betales direkte hertil.

§8.
Hverken kontaktperson, kasserer eller medlemsmøde kan pålægge enkeltpersoner økonomiske eller juridiske forpligtelser uden de berørtes samtykke.

§9.
Opstilling af kandidater til kommunalvalg foretages på et medlemsmøde, hvor opstillingen fremgår af indkaldelsen.

Det er afdelingsmødet, der vedtager en procedure for valg af kandidater.

Enhedslisten opstiller med ”listeopstilling.”

§10.
Personer, der er opstillet for Enhedslisten Odder, er ansvarlige overfor Enhedslisten Odder i forhold til at følge Enhedslistens politiske grundlag.

Personer, der er valgt for Enhedslisten Odder til Byråd eller andre tillidshverv, skal holde tæt kontakt med Enhedslisten Odder og følge politiske beslutninger truffet på generalforsamling, afdelingsmøde eller i bestyrelsen.

§11.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst en tredjedel af afdelingsmedlemmerne eller en tredjedel af bestyrelsen, ønsker det. Det skal ske skriftligt og med angivelse af dagsorden.

Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående – skriftligt og med forslag til dagsorden – til den ekstraordinære generalforsamling med mindst 2 ugers og maksimalt 3 ugers varsel.

§12.
Beslutning om opløsning af afdelingen kan kun vedtages med 2 tredjedeles flertal blandt de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

§13.
Ved opløsning af afdelingen skal eventuelt overskud tilfalde Enhedslistens Landsorganisation.


Vedtaget på generalforsamlingen den 31. marts 2016.
Dirigent: Anders Munk