Notater fra Byrådsmøder 4. Februar 2019 – 30. August 2021 [Samlet oversigt]

Byrådsmøde d. 4. februar 2019

Et enstemmigt byråd vedtog rammer for det kommunale samarbejde om ”naturområde Horsens Fjord”. Der blev også vedtaget mindre trafiksikkerhedsprojekter i Saksild og Rørth.

Byrådsmøde d. 11. marts 2019

Byrådet sagde ja til forslag fra Enhedslisten om at ansættelse af borgerrådgiver.

Byrådsmøde d. 8. april 2019

Byrådet besluttede at lave hæve/sænke pullerter på torvet i Odder.  Det var kun DF, der var i mod. Konservative undlod at stemme. 

Byrådet henviste forslag fra Enhedslisten om udsatteråd til Socialudvalget, der valgte ikke at løfte det. 

Byrådsmøde d. 20. maj 2019

Byrådet besluttede ny børne- og ungepolitik.

Byrådsmøde d. 24. juni 2019

Her vedtog byrådet en klimahandlingsplan.

SF, RV og Ø fik vedtaget, at der rettes henvendelse til naturstyrelsen for at sikre fremdrift i skovrejsningsprojektet i Boulstrup. 

Byrådet besluttede at søge om ændring af navne HOV til Hou. 

Byrådsmøde d. 2. september 2019

Byrådet besluttede at arbejde videre med at etablere et ungebyråd.

Byrådsmøde d. 7. oktober 2019

Byrådet behandlede planredegørelsen til Plan- og Agenda 21 strategi, der er en forløber for Kommuneplanen. Der blev også vedtaget nyt sundhedshus i Vita park. 

Byrådsmøde 31. oktober 2019

Budget 2020 blev vedtaget. Enhedslisten stod uden for.

Byrådsmøde 11. november 2019

Enhedslisten stillede forslag om at oprette skovbegravelsesplads. Byrådet besluttede at sagen skulle følge processen med planstrategi. 

Byrådet vedtog tids og handleplan for at opfylde de 6 kriterier for at være Klima+ inden for 5 år. 

Byrådsmøde 16. december 2019

Der blev nedsat et §17, stk 4 udvalg vedr. opfyldelse af Klimalovens målsætninger for Odder kommune.

Byrådsmøde d. 3. februar 2020

Byrådet behandlede et borgerforslag fra forældrebevægelsen i Odder om at indføre minimumsnormeringer i daginstitutioner. Sagen blev sendt til videre behandling i Børne-, Uddannelses-og Kulturudvalget bl.a. på forslag fra Ø. Ellers var forslaget blevet stemt ned. 

Ved forslaget om nye udbud på kontrakter på byruter og lokalruter vedtog byrådet på forslag fra Ø, at der skulle indgå el-busser i udbuddet.

Byrådet blev forelagt Plan- og Agenda 21 strategi 2020, der skal danne grundlag for den kommende kommuneplan. Byrådet var enige med Ø i at vejføringen for en evt. kommende motorvej til Kattegatforbindelsen skulle indgå i debatten. Den er ikke omtalt i Plan- og Agenda 21. 

Byrådsmøde d. 9. marts 2020

Byrådet var delt på forslaget om at godkende en 4 etagers ejendom på Hjørnet af Strandgade og Søndergade (Aleksanderplads) i Hou. Flertallet bestående af S, SF, RV og Ø sagde nej til at dispensere for den ekstra etage. 

Enhedslisten havde stillet forslag om at ophøre med at bruge eksterne konsulenter med resultatkontrakt til at finde besparelser på det specialiserede socialområde. Det blev støttet af SF og Claes Jensen (A), mens resten stemte mod. 

Byrådsmøde d. 11. maj 2020

På mødet behandlede vi blandt andet et forslag om ”blafferbænke”. Det stemte vi sammen med resten af byrådet for. Siden er der vist ikke sket noget. Ø var også med i flertallet for at investere 150.000 kr. i et forprojekt til en fondsansøgning for at udvikle centralhotellet. I mod var A, F og O. 

Byrådsmøde d. 15. juni 2020

På byrådsmødet var der to sager med ejerønske om nedrivning af huse, der er omtalt som kulturmiljø, nemlig hhv. hus i det gamle fiskeleje i Sondrup og Boulstrup Købmandsgaard. Begge sager blev trukket til nærmere forhandling.

Byrådsmøde d. 24. juni 2020 

På byrådsmødet blev der behandlet et borgerforslag om minimumsnormeringer. Flertallet (undtagen K og DF) vedtog at afsætte ressourcer til minimumsnormeringer (dansk statistik) med ønske om at indfase en bedre model over tid. Der skete samtidig en revision af modellen for fordeling af ressourcer på skoleområdet, så skoler med under 90 elever får tildelt ressourcer svarende til 90 elever og temabesparelser på klassekvotienter på 24 elever udfases. 

Byrådsmøde d. 31. august 2020

På byrådsmødet blev plan- og agenda strategi 21, der er en forløbet for kommuneplanen, vedtaget. På byrådsmødet tilsluttede Odder kommune sig klimapartnerskabet DK2020, der forløbet 2020 til 2023. 

På mødet blev der også fremlagt forslag til etablering af whistleblowerordning i Odder kommune med baggrund i et EU-direktiv. 

Byrådsmøde d. 5. oktober 2020

På mødet vedtog V, A, Ø, B og F budget for 2021. 

På mødet blev der også  drøftet danmarkskortet over omgørelsesprocenter op socialområdet for 2019., hvor Odder ligger i den tunge ende, især på området med tabt arbejdsfortjeneste på børnehandicapområdet. På sammen møde blev der vedtaget vedtægt for borgerrådgiveren i Odder kommune. 

Byrådsmøde d. 9. november 2020

På byrådsmødet blev der vedtaget at en ambitiøs lokalplan for færgebyen i Hou sendes i offentlig høring.

Der blev også taget stilling til nyt fritidshus ved Sondrup strand i stedet for et eksisterende fiskehus. Byrådet afslog forslag om fornyet behandling i forvaltningen og V, A og O gav tilladelse til nyt fritidshus, hvilket fredningsnævnet skal tage stilling til. 

Der blev vedtaget gratis færgefart for skolebørn med Tunø-færgen.

SF og Ø foreslog at Odder kommune tilbød at hjælpe flygtningebørn fra flygtningelejren Moria i Grækenland. Socialdemokratiet fik i stedet vedtaget at Odder ville tage mod vor del af flygtninge, hvis Danmark valgte det. 

Byrådsmøde d. 7. december 2020 

På byrådsmødet blev man på baggrund af en evaluering enige om at fortsætte ordningen med borgerforslag.

Byrådsmøde d. 25. januar 2021

Her vedtog byrådet en ambitiøs biodiversitetsplan med ambitiøse mål. Desværre var der meget få anvisninger på hvordan kommunen skal nå dem, men det er en god platform. Vi fik tilsagn om at Kattegatforbindelsens evt. videre forløb i Odder kommune skal indarbejdes.

Byrådsmøde d. 1. marts 2021

Her vedtog et enigt byråd den nye lokalplan for Færgebyen i Hou. Det bliver et afgørende element i udviklingen af Hou. På samme møde afsluttede en tilsynssag om at bruge private konsulenter inden for det sociale område. Byrådet godkendte praksis i Odder og konstaterede samtidig at det vil man ikke gøre fremover. Vi fik dermed stoppet for provisionslønnede konsulenter, der skal finde besparelser på det specialiserede socialområde.

Enhedslisten havde samtidig stillet forslag om fritagelse for nationale test i skoleåret 2020/2021 i lyset af COV-19 udfordringerne. Det ville flertallet ikke være med til. 

Vi havde også stillet forslag om at sikre fremdrift i det 8 år gamle skovrejsningsprojekt på 110 ha i Boulstrup. Det første til at et samlet byråd ønskede realistiske planer til byrådet sommerferien. 

Byrådsmøde d. 12. april 2021

På mødet sagde byrådet (undtagen C og O) ja til projektering af Folkeparken som vi ser som et vigtigt led i at skabe en attraktiv bymidte. På mødet et enstemmigt byråd ja til et forslag fra Enhedslisten om at skifte betegnelse til kommunalbestyrelse. Det er tænkt som et signal om at vi er hele kommunens bestyrelse og ikke alene for Odder by.

Byrådsmøde d. 17. maj 2021 

Byrådet sagde enstemmigt ja til en partnerskabsaftale med Landboforeningen for Odder og Skanderborg om verdensmål 17: partnerskab for handling. Aftalen indeholder ingen forpligtende mål.

Det radikale venstre havde fremsat forslag om kommuneplantillæg med konsekvensberegninger af en evt. kommende Kattegatforbindelse. Det førte til en beslutning om at borgmesteren i efteråret 2021 skal afklare hvilken linjeføring Odder kommune foretrækker, hvis der besluttes en Kattegatforbindelse. Enhedslisten er fortsat 100% modstandere af motorveje tværs gennem Odder kommune. 

SF havde stillet et godt forslag om at sikre af firmaer lever op til Odder kommunes indkøbspolitik vedr. ansættelsesforhold og sociale klausuler. Det støtter vi 100 %. 

Byrådsmøde d. 21. juni 2021

Der var enighed i byrådet om Enhedslistens forslag om at rette henvendelse til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren om at skabe en national planlægning på solcelleområdet. Til gengæld mente et flertal ikke at der skulle laves et plangrundlag for udpegning af solcelleområder i Odder. Det var V, C og F, der med 10 stemmer mod 9 nedstemte Enhedslistens forslag. 

Enhedslisten havde sammen med SF og De Radikale foreslået at Borgmesteren skal trække sig fra lobbyist-organisationen Kattegatkomitéen, hvor han er næstformand. De øvrige partier støttede borgmesteren i lobbyist-arbejdet for Kattegatforbindelsen. 

Byrådsmøde d. 1. juli 2021

På mødet godkendte byrådet at Ditte-Marie Thejsen (Ø) udtrådte af Børne-, Uddannelses- og Kultur-udvalget (BUK) og indtrådte i Arbejdsmarkedsudvalget. Samtidig udtrådte Leif Gjørtz Christensen (Ø) af Arbejdsmarkedsudvalget og indtrådte i BUK-udvalget. Det skete, fordi Ditte-Marie Thejsen blev konstitueret som forstander for Ørting fonden, indtil der bliver ansat en ny forstander. 

Byrådsmøde d. 30. august 2021

På byrådsmødet blev der vedtaget lokalplan for Folkeparken. Samtidig blev der vedtaget en opsamling af anbefalinger til de kommende byråd. Under dette punkt fremkom DF-repræsentanten med grove beskyldninger. Der blev også behandlet såvel høringssvar til Havplanen som slutrapporten fra Klimaudvalget. SF og Enhedslisten stillede forslag om at skovrejsningsprojektet i Boulstrup skulle evalueres af byrådet om 6 måneder med forslag om næste skridt. Flertallet var tilfredse med evaluering om 1 år. 

Enhedslisten havde stillet forslag om at skoleferien ikke indgik i høringsperioden for lokalplaner ol. Der blev vedtaget at der skulle lægges 3 uger til høringer i skoleferien.